Nemo Scheepvaart bv.voorwaarden

1. Definities

1.1 Nemo Scheepvaart bv: Deze Nemo Scheepvaart besloten vennootschap . voorwaarden hierna genoemd Nemo Scheepvaart bv. voorwaarden, of eventuele nieuwere versies daarvan.

1.2 Opdrachtnemer: Nemo Scheepvaart bv , statutair gevestigd te Rotterdam,
KvK nr:20138154, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ook Nemo Scheepvaart bv

1.3 Opdrachtgever: Ieder die schriftelijk of mondeling met Nemo Scheepvaart bv een
overeenkomst sluit.

1.4 Wederpartij: Degene die beoogt of beoogd wordt om met de opdrachtgever een koopovereenkomst te sluiten.

1.5 Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van Nemo Scheepvaart bv tot stand is gekomen, waarbij de opdrachtgever als koper of verkoper met de wederpartij als verkoper of koper de koop en levering van een bepaald schip overeenkomt.

1.6 Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Nemo Scheepvaart bv, zijnde ofwel een aanbiedingsopdracht of een zoekopdracht.

1.7 Aanbiedingsopdracht: De overeenkomst die beoogt dat Nemo Scheepvaart bv voor de opdrachtgever als potentiële verkoper een wederpartij zal vinden voor een bepaald schip.

1.8 Zoekopdracht: De overeenkomst die beoogt dat Nemo Scheepvaart bv voor de opdrachtgever als potentiële koper een wederpartij zal zoeken om een bepaald schip van aan te kopen.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Nemo Scheepvaart bv voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Nemo Scheepvaart bv aangaat, in welke hoedanigheid dan ook, op alle dienstverlening die Nemo Scheepvaart bv verricht en op alle communicatie die tussen Nemo Scheepvaart bv en de wederpartij plaatsvindt.

2.2 Indien de koopovereenkomst een derdenbeding bevat dat aan Nemo Scheepvaart bv het recht verleent zich jegens koper en/of verkoper te beroepen op de Nemo Scheepvaart bv voorwaarden, geldt dat beding bij voorbaat als te zijn aanvaard door Nemo Scheepvaart bv.

2.3 Naast Nemo Scheepvaart bv kunnen ook haar bestuurder(s), aandeelhouder(s), personeelsleden en hulppersonen zich op de Nemo Scheepvaart bv condities beroepen als waren zij Nemo Scheepvaart bv zelf.

2.4 Eventuele andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen voor zover die strijdig zijn met de bepalingen van de Nemo Scheepvaart bv voorwaarden.

3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

3.1 Nemo Scheepvaart bv is pas aan de overeenkomst gebonden zodra die per e-mail aan opdrachtgever is bevestigd. Als dat niet eenvoudig mogelijk is, kan de overeenkomst ook mondeling worden bevestigd.

3.2 Het staat Nemo Scheepvaart bv vrij om haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst en de Nemo Scheepvaart bv voorwaarden over te dragen aan een derde. De opdrachtgever geeft Nemo Scheepvaart bv daartoe bij voorbaat toestemming als bedoeld in artikel 6:159 BW.

3.3 Nemo Scheepvaart bv tracht voor de opdrachtgever een geschikte wederpartij te vinden. Daartoe kan Nemo Scheepvaart bv namens de opdrachtgever mededelingen doen en ten behoeve van de opdrachtgever informatie inwinnen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, is zulke communicatie noch voor Nemo Scheepvaart bv, noch voor de opdrachtgever bindend jegens de wederpartij.

3.4 Voor zover de wederpartij handelingen van Nemo Scheepvaart bv mocht opvatten als te zijn gedaan op volmacht van de opdrachtgever, wordt een toereikende volmacht geacht aanwezig te zijn.

3.5 Nemo Scheepvaart bv stelt de koopovereenkomst op en bemiddelt onder ruggespraak met de opdrachtgever zo nodig met de wederpartij over eventuele aanpassingen daarin. Nemo Scheepvaart bv kan in de koopovereenkomst een derdenbeding ten behoeve van zichzelf opnemen ertoe strekkende dat koper en verkoper aan Nemo Scheepvaart bv de bevoegdheid verlenen zich jegens hen op de Nemo Scheepvaart bv condities te beroepen.

3.6 Eventuele wijzigingen of aanvullingen in de koopovereenkomst die na het sluiten daarvan tussen de opdrachtgever en de wederpartij worden overeengekomen, al dan niet door tussenkomst van Nemo Scheepvaart bv, kunnen door Nemo Scheepvaart bv per e-mail of fax aan de opdrachtgever en/of de wederpartij worden bevestigd. Indien niet binnen drie dagen schriftelijk tegen zo’n bevestiging wordt geprotesteerd wordt de geadresseerde geacht de juistheid van die bevestiging te erkennen.

3.7 Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever zal Nemo Scheepvaart bv de koopovereenkomst op kosten van de verzoeker doen inschrijven in de daartoe bestemde registers als bedoeld in artikel 7:3 BW.

3.8 Indien de opdrachtgever een bepaalde persoon werkzaam bij of voor Nemo Scheepvaart bv op het oog had bij het aangaan van de overeenkomst, staat het Nemo Scheepvaart bv niettemin vrij de overeenkomst door een ander te laten uitvoeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Ook als Nemo Scheepvaart bv de koopovereenkomst mede heeft ondertekend is zij daarbij geen contractspartij, noch is zij uit andere hoofde aansprakelijk voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

4.2 Bij het uitvoeren van de overeenkomst betracht Nemo Scheepvaart bv de zorg van een goede opdrachtnemer en is zij geheel toegewijd aan de belangen van opdrachtgever. Nemo Scheepvaart bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij opdrachtgever aantoont dat die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nemo Scheepvaart bv .

4.3 Elke aansprakelijkheid van Nemo Scheepvaart bv is beperkt tot het bedrag dat zij als courtage heeft ontvangen en elke vordering jegens Nemo Scheepvaart bv komt te vervallen indien die niet in rechte aanhangig is gemaakt binnen zes maanden nadat de vorderingsgerechtigde bekend moet worden verondersteld met de feiten en omstandigheden die aan de vordering jegens Nemo Scheepvaart bv ten grondslag liggen. Indien niet tevens binnen twee weken na dat moment Nemo Scheepvaart bv is geïnformeerd over die feiten en omstandigheden, wordt de vorderingsgerechtigde geacht zijn recht jegens Nemo Scheepvaart bv te hebben verwerkt.

4.4 De administratie van Nemo Scheepvaart bv strekt tussen partijen als dwingend bewijs, behoudens de mogelijkheid tegenbewijs te leveren.

4.5 De opdrachtgever vrijwaart Nemo Scheepvaart bv voor alle aanspraken die derden op Nemo Scheepvaart bv mochten hebben in verband met de uitvoering van de overeenkomst of de koopovereenkomst.

5. Courtage

5.1 Zodra een koopovereenkomst tot stand is gekomen en de levering van het schip heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan Nemo Scheepvaart bv courtage verschuldigd, waarvan de omvang door Nemo Scheepvaart bv is aangegeven in de opdrachtbevestiging als bedoeld in 3.1 of anderszins. Ook indien de koopovereenkomst afwijkt van hetgeen oorspronkelijk bij het sluiten van de overeenkomst was beoogd, is courtage verschuldigd.

5.2 Ook indien de koopovereenkomst voor de levering wordt ontbonden is de opdrachtgever courtage verschuldigd aan Nemo Scheepvaart bv, tenzij wordt ontbonden op grond van een financieringsvoorbehoud.

5.3 De courtage blijft verschuldigd indien de koopovereenkomst na de levering wordt ontbonden of vernietigd. Ook is courtage verschuldigd als de koopovereenkomst niet volledig wordt uitgevoerd als gevolg van het uitblijven van een inschrijving als bedoeld in 3.7.

5.4 Tenzij anders afgesproken, wordt de verschuldigde courtage door de notaris namens de opdrachtgever voldaan, ofwel uit de koopprijs, ofwel doordat de opdrachtgever de notaris daartoe fondsen ter beschikking stelt. Nemo Scheepvaart bv is gerechtigd de notaris inzage te verschaffen in de overeenkomst.

6. Overige bepalingen

6.1 De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen die niet in den minne blijken te kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

6.2 Indien een bepaling in de Nemo Scheepvaart bv voorwaarden nietig is wordt die geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige afspraak zo goed mogelijk benadert.

6.3 De hier gebruikte definities gelden slechts in de context van de Nemo Scheepvaart bv voorwaarden. Eventueel gelijke termen die Nemo Scheepvaart bv in enig ander verband mocht gebruiken hebben niet automatisch dezelfde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of een andere interpretatie onlogisch zou zijn.